เปรียบเทียบรายชื่อ

6 คำศัพท์เกี่ยวกับการกู้สินเชื่อที่เพื่อน ๆ ควรต้องรู้ !!!

6 คำศัพท์เกี่ยวกับการกู้สินเชื่อที่เพื่อน ๆ ควรต้องรู้ !!!

6 คำศัพท์เกี่ยวกับการกู้สินเชื่อที่เพื่อน ๆ

ควรต้องรู้ !!!
สวัสดีครับเพื่อน ๆ วันนี้เรา Sbuyhome
ก็จะมาพูดถึงคำศัพท์ด้านการเงิน โดยเพื่อน ๆ
บางคนที่ไม่ได้มความรู้ทางด้านนี้ก็จะ งง ๆ
เวลาที่จะไปยื่นสินเชื่อ อย่างไรก็ตามวันนี้เรา
SbuyHome ก็จะมาบอกคำศัพท์ที่ใช้ประจำ
และความหมายของมันให้กับเพื่อน ๆ
ได้รู้กันนะครับ มาอ่านกันเลยครับผม…

1.เงินกู้ (Loans)
หมายถึง
จำนวนเงินก้อนที่สถาบันการเงินให้เรานำไปใช้
ในการซื้อบ้านได้
ซึ่งผู้กู้จะต้องชำระดอกเบี้ยตามจำนวนเงินกู้
ทำสัญญากำหนดระยะเวลาที่จะชำระหนี้ที่แน่น
อน และผ่อนชำระเป็นงวด

2.เงินดาวน์ (Down Payment)

หมายถึง
เป็นเงินส่วนที่ต้องชำระหลังจากจองและทำสัญ
ญาเรียบร้อยแล้ว
โดยสัดส่วนของเงินดาวน์จะอยู่ที่ประมาณ 10-
20% ของราคาเต็มครับ

3.ค่างวด (Installment)

หมายถึง ยอดเงินที่ต้องผ่อนชำระแต่ละเดือน
โดยคำนวณจากยอดวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย
และระยะเวลาการกู้ ครับ

4.อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ (Fixed Rate)

หมายถึง
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่กำหนดเป็นตัวเลขเฉพาะต
ลอดอายุสัญญาเงินกู้หรือในช่วงเวลาที่กำหนด
ครับ
ซึ่งจะไม่ขึ้นหรือลงตามสภาวะเศรษฐกิจครับ
เช่น กำหนดให้ชำระดอกเบี้ยร้อยละ 5

ต่อปีเป็นเวลา 4 ปี เราก็จะเสียอัตราดอกเบี้ย 5%
ตลอดระยะเวลา 4 ปี ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับ

5.อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว (Floating
Rate)

หมายถึง
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามประ
กาศของสถาบันการเงิน
ซึ่งจะปรับขึ้นลงตามสภาวะเศรษฐกิจ
ในปีที่อัตราดอกเบี้ยถูกลงเราก็จะจ่ายดอกเบี้ยถู
กครับ
ในขณะเดียวกันปีใดที่อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นเราก็
ต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเช่นกันครับเพื่อน ๆ
โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงของดอกเบี้ยจะขึ้นกั
บแต่ละธนาคาร
ซึ่งในแต่ละปีมีการปรับมากน้อยแตกต่างกันครับ

6. การจำนอง

การจำนอง คือ สัญญากู้เงินชนิดหนึ่งที่
“ผู้จำนอง”

ใช้อสังหาริมทรัพย์ตามที่กฏหมายอนุญาตให้จำ
นอง เช่น โฉนด ที่ดิน บ้าน เป็นต้น
โดยจะต้องจดทะเบียนกับ ผู้รับจำนอง
เป็นหลักประกันในการชำระหนี้
ซึ่งการทำสัญญาจำนองจะต้องทำต่อหน้าเจ้าห
น้าที่กรมที่ดินเท่านั้นนะครับ
โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าผู้จำนองกู้เงินเป็นวงเงิ
นจำนวนเงินเท่าไร
และทรัพย์ที่นำมาจำนองคืออะไร

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง

ข้อดีของการซื้อบ้านมือสองรีโนเวทใหม่

...

อ่านต่อไป

ข้อดีในการรีไฟแนนซ์กับธนาคารอาคารสงเคราะห์

...

อ่านต่อไป

4 ข้อดีของทาวน์เฮ้าส์ ที่ผู้คนมักจะมองข้ามไป

  4 ข้อดีของทาวน์เฮ้าส์...

อ่านต่อไป