เปรียบเทียบรายชื่อ

6 คำศัพท์เกี่ยวกับการกู้สินเชื่อที่เพื่อน ๆ ควรต้องรู้ !!!

6 คำศัพท์เกี่ยวกับการกู้สินเชื่อที่เพื่อน ๆ ควรต้องรู้ !!!

6 คำศัพท์เกี่ยวกับการกู้สินเชื่อที่เพื่อน ๆ

ควรต้องรู้ !!!
สวัสดีครับเพื่อน ๆ วันนี้เรา Sbuyhome
ก็จะมาพูดถึงคำศัพท์ด้านการเงิน โดยเพื่อน ๆ
บางคนที่ไม่ได้มความรู้ทางด้านนี้ก็จะ งง ๆ
เวลาที่จะไปยื่นสินเชื่อ อย่างไรก็ตามวันนี้เรา
SbuyHome ก็จะมาบอกคำศัพท์ที่ใช้ประจำ
และความหมายของมันให้กับเพื่อน ๆ
ได้รู้กันนะครับ มาอ่านกันเลยครับผม…

1.เงินกู้ (Loans)
หมายถึง
จำนวนเงินก้อนที่สถาบันการเงินให้เรานำไปใช้
ในการซื้อบ้านได้
ซึ่งผู้กู้จะต้องชำระดอกเบี้ยตามจำนวนเงินกู้
ทำสัญญากำหนดระยะเวลาที่จะชำระหนี้ที่แน่น
อน และผ่อนชำระเป็นงวด

2.เงินดาวน์ (Down Payment)

หมายถึง
เป็นเงินส่วนที่ต้องชำระหลังจากจองและทำสัญ
ญาเรียบร้อยแล้ว
โดยสัดส่วนของเงินดาวน์จะอยู่ที่ประมาณ 10-
20% ของราคาเต็มครับ

3.ค่างวด (Installment)

หมายถึง ยอดเงินที่ต้องผ่อนชำระแต่ละเดือน
โดยคำนวณจากยอดวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย
และระยะเวลาการกู้ ครับ

4.อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ (Fixed Rate)

หมายถึง
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่กำหนดเป็นตัวเลขเฉพาะต
ลอดอายุสัญญาเงินกู้หรือในช่วงเวลาที่กำหนด
ครับ
ซึ่งจะไม่ขึ้นหรือลงตามสภาวะเศรษฐกิจครับ
เช่น กำหนดให้ชำระดอกเบี้ยร้อยละ 5

ต่อปีเป็นเวลา 4 ปี เราก็จะเสียอัตราดอกเบี้ย 5%
ตลอดระยะเวลา 4 ปี ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับ

5.อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว (Floating
Rate)

หมายถึง
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามประ
กาศของสถาบันการเงิน
ซึ่งจะปรับขึ้นลงตามสภาวะเศรษฐกิจ
ในปีที่อัตราดอกเบี้ยถูกลงเราก็จะจ่ายดอกเบี้ยถู
กครับ
ในขณะเดียวกันปีใดที่อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นเราก็
ต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเช่นกันครับเพื่อน ๆ
โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงของดอกเบี้ยจะขึ้นกั
บแต่ละธนาคาร
ซึ่งในแต่ละปีมีการปรับมากน้อยแตกต่างกันครับ

6. การจำนอง

การจำนอง คือ สัญญากู้เงินชนิดหนึ่งที่
“ผู้จำนอง”

ใช้อสังหาริมทรัพย์ตามที่กฏหมายอนุญาตให้จำ
นอง เช่น โฉนด ที่ดิน บ้าน เป็นต้น
โดยจะต้องจดทะเบียนกับ ผู้รับจำนอง
เป็นหลักประกันในการชำระหนี้
ซึ่งการทำสัญญาจำนองจะต้องทำต่อหน้าเจ้าห
น้าที่กรมที่ดินเท่านั้นนะครับ
โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าผู้จำนองกู้เงินเป็นวงเงิ
นจำนวนเงินเท่าไร
และทรัพย์ที่นำมาจำนองคืออะไร

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง

5 เทคนิคการดูแลรักษาบ้านให้อยู่กับเราไปอย่างนานๆ

  สวัสดีครับเพื่อน ๆ ในวันนี้เรา...

อ่านต่อไป

ประเภทของประกันภัยและความคุ้มครอง

สวัสดีครับเพื่อน ๆ วันนี้เรา SbuyHome...

อ่านต่อไป

ข้อดีในการกู้สินเชื่อกับธนาคาร ธอส.

สวัสดีครับเพื่อน...

อ่านต่อไป